جشنواره فروش ویژه ارسال رایگان

بانک صادرات

بانک سپهر صادرات

به نام مهدی کریملو

0210698470004

شماره حساب

6037 6940 0235 2528

شماره کارت

 

 

بانک ملت

بانک ملت

به نام مهدی کریملو

5664061921

شماره حساب

6104 3378 3366 0952

شماره کارت

 

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

به نام مهیار رفیعی

020-156344-4

شماره حساب

6221 0610 7008 1221

شماره کارت

 

بانک سامان

بانک سامان

به نام حامد ایزدی

824 800 1128903 1

شماره حساب

6219 8611 1128 9038

شماره کارت